HELVETICA … ali kako so Švicarji oblikovali klasiko

Skoči­mo v čas po dru­gi sve­tovni vojni, v deže­lo, ki zara­di svo­je nev­tral­nos­ti vojne ni obču­ti­la tako kot druge evropske države. Švi­cars­ki obliko­val­ci v 50. letih 20. sto­let­ja. Has­so­va livar­na črk (Haas’sche Schrift­giesserei), kjer obliko­valec Adri­an Frutiger obliku­je pisa­vo Univers, kas­ne­je pa Max Miedinger ust­vari še dan­danes pop­u­larno pisa­vo, imen­o­vano Hel­veti­ca (kar je latin­s­ki izraz za Švi­co). Če jo pogledamo, se na prvi pogled mor­da ne bo zdela nič poseb­ne­ga, ker je tako uni­verzal­na. Pa ven­dar je ele­gant­na, široko uporab­na za vse vrste napisov in priložnos­ti. Hitro je posta­la klasi­ka in obnorela grafične obliko­valce po vsem sve­tu. O njej so pos­neli celo film.

Na delavni­ci se bomo lotili mal­ih tiskanih črk in jim vdi­h­nili tridi­men­zionalen izgled.