Piškotki

Piškotke uporabljamo za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. Piškotki niso škodljivi in so časovno omejeni.

O piškotkih

Piškot­ki niso nič nove­ga, vsi obisko­val­ci splet­nih strani imamo na svo­jih raču­nal­nikih, tablic­ah, mobitelih shran­jenih že veliko piškotkov z različnih splet­nih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakon­oda­jo (ZEKom‑1) pri­ha­ja do spre­memb gl​ede obveščan­ja oz. soglašan­ja obisko­val­cev z nji­ho­vo uporabo.

Kaj so piškotki?

So male besedilne datoteke, ki jih veči­na splet­nih mest shrani v naprave, s kater­i­mi uporab­ni­ki dostopa­jo do inter­ne­ta z namenom pre­poz­na­van­ja posameznih naprav, ki so jih uporab­ni­ki upora­bili pri dostopu. Nji­ho­vo shran­je­van­je je pod popol­nim nad­zorom brskalni­ka, ki ga ima uporab­nik — ta lahko shran­je­van­je piškotkov po želji ome­ji ali onemogoči. Piškot­ki niso škodljivi in so ved­no časovno ome­jeni.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljne­ga pom­e­na za zago­tavl­jan­je uporab­niku pri­jaznih splet­nih storitev. Inter­ak­ci­ja med splet­nim uporab­nikom in splet­nim mestom je s pomočjo piškotkov hitre­jša in enos­tavne­jša. Z nji­ho­vo pomočjo si splet­no mesto zapom­ni posameznikove pref­er­ence in izkušn­je, s tem je prihran­jen čas, brskan­je po splet­nih mestih pa bolj učinkovi­to in prijazno.