OGLATI SERIFI: Kako pritegnem tvojo pozornost?

Naha­jamo se v dru­gi polovi­ci 19. sto­let­ja. Ljud­je s podežel­ja se množično seli­jo v mes­ta, kjer ima­jo večjo možnost zasluž­ka, saj je bila dru­ga indus­tri­js­ka rev­olu­ci­ja na vrhun­cu; po izu­mu motor­ja na notran­je izgore­van­je, razma­ha železnice in večan­ju števila tovarn, ki so izde­lo­vale izdelke za širšo potrošn­jo. Smo sre­di pestre­ga mest­ne­ga živl­jen­ja, ki ponu­ja nove vrste zabave: cirkus, rokobor­ba, dirke, so bili zdaj dostop­ni tudi običa­jn­im lju­dem. Da bi se infor­ma­ci­je hitre­je šir­ile so nastali plakati, ki so lju­di obveščali. Pojav­ile so se nove pisave, ki so v hipu priteg­nile gledalče­vo pozornost. Pred­vsem so bile krep­ke, včasih so imele oglate ser­ife (to so tisti rep­ki, ki iz črk štr­li­jo levo in desno) in iz plaka­tov so kar kričale. Ker je bil to čas v katerem so odkri­vali antično kul­turo Egip­ta, so jih poimen­o­vali kar egipčanske pisave, čeprav s hierogli­fi nima­jo prav nič skupnega.

Izde­lali bomo ploščo s tip­ično pred­stavni­co črke/napisa, s plaka­ta 19.stoletja.