RIMSKA KAPITALA … ali kako so cesarju črke klesali

Tokrat se bo črkoslikars­ki časovni stroj ustavil v antičnem Rimu: v času lat­inščine in ob rojstvu latinice, v času rimskega cesar­ja Tra­jana, ki je vladal Rimu v letih 98 do 117. V čast nje­gov­e­mu vladan­ju so postavili veličas­ten, 35 metrov visok ste­ber, ki sto­ji še danes. Obli­ka ste­bra je navdi­h­ni­la številne druge zmago­v­alne ste­bre, ki so jih gradili kas­ne­je. V spi­rali je na ste­bru z reliefi upodobljenih več kot 2500 pri­zorov, ki umet­niško upod­abl­ja­jo vojne med Riml­jani in Dačani. Na nosil­no tablo ob vho­du visokega ste­bra, ki je vodi­lo na spi­ral­no stop­nišče, so vkle­sali napis s slavospevom vladar­ju Tra­janu. Napis je pomem­ben zato, ker je ta pisa­va služi­la kot osno­va pri­hod­njim zapi­som in vel­ja za rojst­vo latinice. Obli­ki teh črk strokovno prav­i­mo mon­u­men­tal­na rim­s­ka kap­i­ta­la in so osno­va za latinične velike tiskane črke.

Na delavni­ci bomo izde­lali rimske številke s tridi­men­zion­al­nim konkavnim/konveksni senčenjem.

Primer­no za stare­jše osnovnošolce, 10+