GLOBOKI ČRKORIS

Črkoslikar­i­je se globoko v svo­jem slogu spopade­jo s trdim ore­hom – doda­jan­jem glo­bine. Kako črkam vdi­h­ni­ti trodimenzionalnost? 

Kako jim dodati per­spek­ti­vo? Kako jih poteg­ni­ti ven iz ploskovnos­ti papir­ja? Kje, če sploh, se skri­va vol­u­men črke?

V črko­ris­ars­ki delavni­ci Črkoslikar­ij razmišl­jamo, črko­riše­mo in črkoslikamo z različn­i­mi pristopi in ust­va­ri­mo črko, številko ali zapis, ki delu­je pros­torsko. Spoz­namo trike senčen­ja, pres­liko­van­ja in obliko­van­ja s pomočjo kater­ih lahko načr­tu­je­mo mar­sikatero (večjo) grafično stvaritev.