Časovni stroj črkoslikar­ij se na začetku z zgod­bo ustavi nek­je v razgibani zgodovi­ni. Spoz­namo vrsto pisave iz nekega zgodovinskega obdob­ja, umet­niškega giban­ja ali poseb­ne priložnos­ti: izve­mo kako se je rodi­la naša pisa­va – latini­ca, srečamo okrašene ini­ci­jale, odkri­va­mo pestrost kaligraf­skih tehnik, lep­o­to prvih tiskanih črk, poseb­ne plakatne črke 19. sto­let­ja in se pomudi­mo v razgibanem 20. sto­letju razno­lik­ih umet­nišk­ih gibanj. Včasih pokukamo še na druge konce sve­ta in primer­jamo nji­hove in naše pisave. Nato s čopičem in bar­va­mi naslikamo črko ali bese­do na za to pose­bej pripravl­jeno ploščo ter domov odne­se­mo prav­ca­to črkoslikar­i­jo.

 

Delavnica* je vsakič drugačna, pridruži se, imeli se bomo fino!

*  Primerno za osnovnošolsko, srednješolsko in drugo mladino.